Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő adatai:

BELUX CSOPORT Korlátolt Felelősségű Társaság
1122 Budapest, Városmajor utca 13.

Cégjegyzékszám: 01 09 738681  

Adószám: 13504243-2-41

Képviseli: Lukács Eszter ügyvezető

Kapcsolati adatok:

e-mail: iroda@belux.hu

Telefonszám:06-1-614-7914

Preambulum

A természetes személyek személyes adataihoz fűződő alapvető jogok és szabadságok biztosítására vonatkozóan adatkezelési elveinkről és gyakorlatunkról az alábbiakban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján jelen nyilatkozatunkban részletesen tájékoztatjuk Önt.

Adatkezelőként a jelen nyilatkozat tartalmát magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

Adatkezelőként fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a jelen jogi közlemény tartalmát időnként módosítsuk. Természetesen a változásokról mindig időben értesítjük az érintetteket.

Adatkezelési tevékenységünk során elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése iránt. Biztosítjuk az Ön információs önrendelkezéshez való jogának érvényesülését és személyes adatai biztonságos kezelésének érdekében minden szükséges szervezési és technikai intézkedést megteszünk.

Adatkezelési gyakorlatunk összhangban van az alábbi jogszabályok rendelkezéseivel:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 3. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 1. Kezelt adatok kategóriái, adatkezelési célok és jogalapok
 • Általános adatkezelésünk

A BELUX Kft. kizárólag szerződés teljesítése érdekében kéri személyes adatok átadását, és a szerződés teljesítése érdekében kezel személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja szerinti jogalapnak megfelelően.

Mivel bizonyos jogi előírások a szerződés teljesítésén túl is köteleznek minket adatok kezelésére, így a GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pontja szerint kezeljük a számlázással kapcsolatban részünkre átadott személyes adatokat.

A szerződés teljesítése érdekében a következő adatokat kezeljük:

 • szerződő partner törvényes képviselőjének neve
 • szerződő partner által kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve és a kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám, postacím)

Számlázáshoz szükséges körben kezelt adatok: vevő neve, címe

A BELUX Kft. az általa értékesített és üzemeltetetett szoftverek tekintetben adatfeldolgozónak minősül. Adatkezelő minden esetben az a szerződő partnerünk, aki a Szoftvert és a szoftver üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásainkat megrendelte, és egyúttal kijelölte azon természetes személyeket, akik a Szoftvert használják.

Adatfeldolgozóként végzett tevékenységünk kizárólag a Szoftverek megfelelő működését célozza.

A BELUX az adatkezelést érintően érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint kezeli, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A BELUX az adatok kezelését a tőle elvárható gondossággal, magas színvonalon látja el. A tevékenység elvégzése során biztosítjuk az adatvédelmi követelmények maradéktalan teljesülését, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok kezelésének biztonságát garantálják. Megfelelő intézkedésekkel védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az általunk a szoftver működésével kapcsolatban kezelt adatokat senki számára nem továbbítjuk és további adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 • GLOBALSPEECH beszédfelismerő szoftver üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelésünk

BELUX a Nuance Communications Inc. szerződött partnereként rendelkezik a Nuance Communications Inc. által részére engedett felhasználási joggal a Nuance Communications Inc. által fejlesztett beszédfelismerő “motor” alapszoftver tekintetében. A felhasználási engedély alapján az alapszoftverre épített módon, az alapszoftver továbbfejlesztésével a BELUX kifejlesztette GLOBALSPEECH Rendszert.

A GLOBALSPEECH beszédfelismerő szoftverünk megfelelő működése megkívánja további személyes adatok kezelését is, így a szoftver felhasználójának nevét, valamint a hangmintáját is rögzítjük a rendszerünkben, mivel a szoftver megfelelő működése csak így biztosítható.

Felhasználó nevével tud a rendszerbe bejelentkezni, amely ezáltal felismeri a felhasználó nevéhez rögzített hangminta kategóriát, amelynek alapján a biztosított a rendszer megfelelő működése.

Mivel a beszédfelismerés a szoftver adott felhasználójának előre rögzített hangmintáján alapul, így a szoftver telepítésekor a felhasználó által felolvasott szöveg alapján hangmintája rögzítésre kerül, és a felhasználó hangját a szoftver a megfelelő kategóriába sorolja.

A hangminta nem biometrikus adat, és önmagában nem alkalmas az érintett azonosítására, az kizárólag az érintett hangjának a beszédfelismerés szempontjából fontos kategórizálását szolgálja.

A szoftver használata során diktált szöveg kizárólag a felhasználó számítógépén, vagy szerverén kerül tárolásra. A rendszer csak az új, eddig a szótárba fel nem vett szavakat rögzíti szinkronizáláskor, ezzel segítve a működés folyamatos fejlesztését. Összefüggő mondatok, a szövegben esetlegesen szereplő személyes adatok nem kerülnek rögzítésre.

 • Dokumentumkezelő szoftvereink

A dokumentum kezelő szoftvereinket az adatkezelő számítógépére vagy szerverére telepítjük, az azokban tárolt adatokhoz nem férünk hozzá, és azokkal kapcsolatban semmilyen adatkezelést nem végzünk.

 • Támogatás

Amennyiben a szoftver működésével kapcsolatban a Belux támogatása szükséges, úgy munkatársaink általában távolról lépnek be az Ön számítógépébe a hiba elhárítása érdekében. Ilyen esetben, ha a dokumentumokat nyitva hagyja a gépén, elképzelhető, hogy munkatársaink láthatják az abban szereplő adatokat, közöttük esetlegesen személyes adatokat is.

Az Ön felelőssége az, hogy ilyen esetben az adatot védje és munkatársaink segítségnek igénybevételét megelőzően az érintett dokumentumokat bezárja.

Ennek elmulasztása esetén sem rögzítünk semmilyen adatot, nem másolunk ki semmilyen tartalmat a gépéről. Hozzáférésünk kizárólag a szoftver használatának támogatását és a felmerült hiba elhárítását szolgálja.

 1. Érintetti jogok biztosítása

Az adatkezelő részére minden olyan információt és segítséget megadunk, amely az érintetti jogok biztosítása érdekében szükséges.

Abban az esetben, ha az érintett közvetlenül a BELUX-tól kéri, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb harminc napon belül tájékoztatjuk az általuk kezelt adatokról.

Ha az érintett valamely általunk kezelt adatainak helyesbítését kéri, kérelmének megfelelően módosítjuk a kezelt adatot.

Valamely adatot törölni, vagy korlátozni kizárólag az adatkezelő utasítása alapján tudunk.

Az adatkezelés elleni tiltakozás esetén annak jogszerűségét megvizsgáljuk és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük az adatkezelőt.

 • Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön úgy véli, hogy adatkezelésünk során nem tartottuk be vagy megsértettük a vonatkozó jogszabályi előírásokat, a jelen tájékoztatóban általunk vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze felénk a iroda@belux.hu e-mail címen, vagy levélben.

Panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk és azt indokoltsága esetén orvosoljuk.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.